Strzelnica, Stowarzyszenie Strzeleckie 'Szwadron', Andrzej Szeremet - strzelectwo myśliwskie, szkolenia, obozy strzeleckie, strzelania weekendowe, filmy instruktażowe, książki, polowanie, łowiectwo - www.szeremet.pl

 Stowarzyszenie jest aktualnie na etapie przygotowania do rejestracji.

Stowarzyszenie Strzeleckie    Szwadron”

STAUT

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.


1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Strzeleckie „Szwadron” i podejmuje działania w zakresie krzewienia sportu strzeleckiego i strzeleckiej rekreacji, propagowania tradycji strzelectwa i zrzeszania osób zajmujących się strzelectwem.

2. Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieoznaczony i działa w ramach prawnych wyznaczonych przez właściwe ustawy oraz na podstawie niniejszego statutu.

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

4. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest Luszyn.

5. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 2

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków ,a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

2. Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń i ich związków działających na rzecz sportu, rekreacji a przede wszystkim strzelectwa. W szczególności Stowarzyszenie może być członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, o ile jego działania nie pozostają w sprzeczności ze statutem i uchwałami Stowarzyszenia.

3.Stowarzyszenie może posiadać własne odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci.


Rozdział II

CELE I FORMY DZIAŁALNOŚCI

§ 3.

Celami Stowarzyszenia „Szwadron” są:
a) integrowanie środowiska strzeleckiego
b)popularyzowanie i promocja wiedzy na temat strzelectwa , sportu strzeleckiego i kolekcjonowania broni.
c) upowszechnianie, rozwijanie i podnoszenie poziomu strzelectwa sportowego,

d) upowszechnianie i rozwijanie strzelectwa rekreacyjnego,

e) podnoszenie poziomu wyszkolenia praktyczno - teoretycznego swoich Członków,

f) zwiększanie sprawności fizycznej i umiejętności technicznych,
g) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.

h) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w oparciu o sport strzelecki,
i) promowanie postaw obywatelskich wśród dorosłych, a także dzieci i młodzieży

j) kontynuowanie tradycji strzeleckiej oraz innych dziedzin strzeleckich.

§ 4.

1. Stowarzyszenie realizuje cele, o których mowa w § 4., poprzez:
a) organizację szkoleń strzeleckich i spotkań członków,

b) współpracę ze szkołami, uczelniami i innymi instytucjami oświatowo - wychowawczymi w celu krzewienia sportu strzeleckiego wśród dzieci i młodzieży,

c) organizację imprez sportowych,

d) kontrolę realizacji przyjętych procesów szkoleniowych,
e) współpracę z innymi organizacjami tj. Polski Związek Strzelectwa Sportowego, Jednostki Wojska Polskiego , Policja, Ratownictwo Medyczne,…

f) współdziałanie w adaptowaniu i przysposabianiu dla potrzeb strzelectwa urządzeń i obiektów sportowych,Copyright © by Andrzej Szeremet 2009. All rights reserved. Odwiedzin od 1.03.2009 - 916742
powered by A-NET bielsko